top of page

XVIII redovna Skupština akcionara Društva

Odbor Direktora

30.06.2021. godine

XVIII redovna Skupština akcionara Društva je održana dana 30.06.2021. godine

Skupštini su prisustvovali akcionari sa 577.371 glasom, što čini 72,06 % od ukupnog broja glasova. 

Dnevni red:

 1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2020. godinu;

 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2020 godinu;

 3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za poslovnu 2021. godinu;

 4. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XVII i XVIII Skupštine akcionara;

 5. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine akcionara Društva;

 6. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Društva;

 7. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad  Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva;

 8. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora.


Po svim tačkama dnevnog reda odluke su donijete jednoglasno.


Odbor direktora Društva je izabran u sastavu:

 1. Kyalov Viсtor - Predsednik Odbora

 2. Okulova Lađa

 3. Aleksandar Novosel

bottom of page