top of page

POLITIKA

naknada članovima Odbora direktora

i zarade i naknade izvršnog direktora

“Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi

1. Uvod

 

Cilj dokumenta

Politika naknada treba da obezbedi da:

  • usvojeni načini nagrađivanja i visina pojedinačnih naknada budu na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica; 

  • visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja članova Odbora direktora i izvršnog direktora Društva; 

  • visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.

Okviri sistema naknada 


Ova Politika naknada je formirana prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja. Izvori za ovu politiku naknada su prije svega Zakon o privrednim društvima Crne Gore, dobri poslovni običaji i praksa.

 

2. Sistem naknada članova Odbora direktora
 

Sistem naknada članova Odbora direktora sastoji se od:

  • fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora;  

  • dodatna naknada za posebne zadatke.

 

2.1. Fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora

Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora utvrđuju se odlukom Odbora direktora za svakog člana Odbora direktora u neto-iznosu od najviše 222,00 EUR mjesečno.

Svi troškovi za fiksne naknade su troškovi poslovanja Društva i nisu dio dobiti Društva. 

 

2.2. Dodatna naknada za posebne zadatke i naloge 
 

Član Odbora direktora može ostvariti pravo na dodatnu naknadu na osnovu odluke Odbora direktora Društva kojom se članu Odbora direktora dodjeljuju posebna zaduženja i odgovornosti u pogledu rješenja određenog pitanja koje ima direktne materijalne i finansijske posljedice na uspješnost poslovanja Društva. 


Članovima Odbora direktora može biti odobreno pravo na naknadu za troškove članarina u profesionalnim organizacijama i troškove edukacije. 
 

3. Naknade za troškove u vezi sa članstvom u Odboru direktora 

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na naknadu za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njihovim radom u Odboru direktora (putni troškovi, troškovi smještaja, i sl.).
 

Članovi Odbora direktora imaju pravo da im Društvo nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva na poslovnim sastancima u inostranstvu i slično. 
 

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana Odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u članu 2. ove odluke.

 

4. Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora 

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

 

5. Zarada  i naknada izvršnog direktora

Visina zarade i naknade izvršnog direktora se utvrđuje odlukom Odbora direktora i Ugovorom koji se sa njim zaključuje.
 

bottom of page