top of page

XIX redovna Skupština akcionara Društva

Odbor Direktora

30.06.2022. godine

XIX redovna Skupština akcionara Društva održana je 30.06.2022.godine

XIX redovna Skupština akcionara Društva

XIX redovna Skupština akcionara Društva održana je dana 30.06.2022. godine.

Skupštini su prisustvovali akcionari sa 577.405 glasova, što čini 72,06 % od ukupnog broja glasova. 

Dnevni red:

  1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2021. godinu;

  2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu;

  3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za poslovnu 2022. godinu;

  4. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XVIII i XIX Skupštine akcionara;

  5. Donošenje odluke o ukidanju Revizorskog odbora Društva;

  6. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad  Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva;

  7. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Po svim tačkama dnevnog reda odluke su donijete jednoglasno.

Odbor direktora Društva je izabran u sastavu:

  1. Kyalov Viсtor - Predsednik Odbora

  2. Novosel Aleksandar

  3. Okulova Lada

bottom of page